Αρθρα

Η επίσκεψη του ειδικού (εργοθεραπευτή - φυσικοθεραπευτή), στο οικείο περιβάλλον του παιδιού καθίσταται αναγκαία για την μελέτη του χώρου, ώστε να εξετασθούν αν υπάρχουν περιορισμοί μετακίνησης, πρόσβασης στους χώρους και δυσκολίες λειτουργικότητας. Έτσι γίνονται προτάσεις για χρήση ειδικών κατασκευών-βοηθημάτων ώστε να καταστούν οι χώροι εργονομικοί, λειτουργικοί και να προσαρμοστούν στις ανάγκες και ιδιαιτερότητες του ατόμου με δυσκολίες.